Beperking loondoorbetalingplicht bij ziekte voor kleine ondernemers

Het kabinet is van plan om een vrijwillige collectieve verzekering voor werkgevers met maximaal 10 werknemers in te stellen, waarmee zij het tweede ziektejaar verzekeren. Het tweede jaar loon wordt dan door het UWV betaald. Het gaat om een vrijwillige collectieve verzekering. Werkgevers die meedoen gaan premie betalen.

In de Ministerraad is op vrijdag 2 oktober 2015 besproken dat er een vrijwillige collectieve verzekering komt voor kleine werkgevers waardoor ze voor zieke werknemers nog maar één jaar loon hoeven door te betalen. Het is de bedoeling dat ook zzp’ers hun loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen gaan verzekeren.

Werkgevers moeten nu allemaal volgens de Wet verbetering Poortwachter het loon van hun zieke werknemer twee jaar doorbetalen. Als zij in die tijd voldoende werk hebben gemaakt van de re-integratie van de werknemer, valt de werknemer na de periode van 2 jaar onder de verantwoordelijkheid van het UWV.

Om te voorkomen dat kleine werkgevers hun personeelsbestand niet uitbreiden uit vrees dat zij veel geld kwijt zijn aan zieke werknemers, is het kabinet voornemens daar iets aan te doen.

Voor bedrijven met maximaal 10 werknemers

Minister Asscher is van plan om een vrijwillige collectieve verzekering voor werkgevers met maximaal 10 werknemers in te stellen, waarmee zij het tweede ziektejaar verzekeren. Het tweede jaar loon wordt dan door het UWV betaald.

Werkgevers die meedoen aan de collectieve verzekering gaan premie betalen; de overheid stort jaarlijks € 20 miljoen in de verzekering, zodat de premies niet te hoog uitvallen. Kleine werkgevers hebben de keuze om wel of niet mee te doen aan de collectieve verzekering. Als zij niet meedoen, dan blijft voor hen de verplichting om twee jaar loon bij ziekte door te betalen gewoon van kracht.

Zzp’ers

Uit onderzoek is gebleken dat veel zzp’ers geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid hebben, vooral omdat dit hoge kosten met zich meebrengt. Het kabinet wil het daarom ook mogelijk maken voor zzpérs om zich collectief te verzekeren.

De bonden

Werkgeversbonden MKB-Nederland en VNO-NCW hebben positief gereageerd op de plannen van het kabinet, maar zij willen graag dat de plannen verder gaan; dat ook de re-integratieverplichtingen van de (kleine) werkgevers in het tweede jaar worden beperkt.

De vakbonden zijn minder positief. Het CNV vindt dat het kabinet zich moet richten op het de falende herintreding van zieke werknemers.

De Tweede Kamer

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft minister Asscher dit voorjaar al gevraagd om te kijken hoe kleine ondernemingen kunnen worden ontzien bij de wettelijke plicht tot doorbetaling bij ziekte.