Jongeren en werk

31 mei 2016|

Nederland kent strikte regels omtrent jongeren en werk. Zo zijn er voor jongeren tot 18 jaar een aantal beperkingen opgelegd. Deze beperkingen uiten zich met name in het type werk, het maximum aantal werkuren per dag en week en het minimum aantal uren rust per dag en week. Daarnaast is het wettelijk minimumloon van toepassing.

Is uw werknemer tevens jonger dan 16 jaar? Dan is er voor het tekenen van de arbeidsovereenkomst toestemming vereist van een ouder of voogd. Heeft de ouder of voogd van uw werknemer na vier weken nog niet getekend, dan mag u als werkgever ervan uitgaan dat zij stilzwijgend toestemming hebben verleend.

Hoe lang mag mijn medewerker werken?

De arbeidstijden voor jongeren wijken per leeftijd af. Hiernaast wordt er ook onderscheid gemaakt tussen een schoolweek en een vakantieweek. De Rijksoverheid heeft per leeftijd een schema opgesteld met de toegestane werkzaamheden, het maximum aantal werkuren en het minimum aantal rusturen per dag en week. U vindt het overzicht hier.

Welk werk is verboden voor jongeren tot 18 jaar?

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Werken met giftige stoffen

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken met stoffen die de volgende eigenschappen hebben:

 • giftig;
 • sensibiliserend (stoffen – ook wel allergenen genoemd – die bij herhaalde blootstelling kunnen leiden tot overgevoeligheid);
 • kankerverwekkend;
 • mutageen (stoffen die het DNA blijvend kunnen veranderen);
 • schadelijk voor de voortplanting (stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind).

Werken met bestrijdingsmiddelen

Jongeren mogen bijvoorbeeld niet werken met bestrijdingsmiddelen. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mogen jongeren 14 dagen niet met dit gewas in aanraking komen. Ook mogen jongeren niet werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin 1 of meer giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen.

Op de verpakking van de stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken met gevaarlijke stoffen, virussen of bacteriën

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken met:

 • stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid;
 • biologische agentia (virussen, bacteriën die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken).

Ook voor deze stoffen geldt dat jongeren niet mogen werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer gevaarlijke stoffen.

Op de verpakking van gevaarlijke stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken onder overdruk

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken onder overdruk. Zij mogen dus niet duiken, werken in een caisson of in afgesloten ruimten.

Werken met straling

Jongeren tot 18 jaar mogen niet werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden. Voorbeelden zijn seal-apparatuur, lasers en radarinstallaties.

Werken op plekken met lawaai

Jongeren tot 18 jaar mogen niet werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel. Ook met gehoorbeschermers mag het geluid deze grens niet bereiken.

Werken met trillingen

Jongeren onder 18 jaar mogen niet werken met apparatuur die zo trilt dat hun gezondheid gevaar loopt.

Nachtarbeid

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur. Uitzonderingen zijn:

 • bij oefeningen van Defensie;
 • voor leerlingen in de binnenvaart;
 • voor leerling-broodbakkers en leerling-banketbakkers;
 • leerlingen in het bakkersbedrijf mogen om 4.00 uur ’s nachts beginnen als dat nodig is voor hun opleiding.

Ouders en werkgever zijn verantwoordelijk

Werkgever én ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan hun een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Bron: Rijksoverheid