Minimumloon per 1 juli 2017 op de schop?

12 mei 2016|

Onlangs heeft minister Asscher de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag te herzien. Zo wenst minister Asscher de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon te verlagen van 23 naar 22 jaar. Verder wilt de minister onderzoeken of er een mogelijkheid is om een minimumloon per uur in te voeren en zal de stukloonregeling aangepakt worden.

Minimumjeugdloon

Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon ingaat stapsgewijs verlagen. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. Tenzij er sprake is van aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid van jongeren zal de leeftijd vervolgens automatisch verlaagd worden naar 21 jaar. Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling.

Wettelijk minimum uurloon

Momenteel wordt het wettelijk minimumloon berekend op dag-, week- of maandbasis. Het kabinet wil onderzoeken of er een mogelijkheid is om een minimumloon per uur in te voeren. De wijziging is voornamelijk bedoeld om de handhaving te versterken. Deze wordt nu bemoeilijkt omdat het minimum uurloon afhankelijk is van de sector waarin een werknemer werkt en de cao die van toepassing is. Het minimumloon wordt namelijk berekend op basis van de ‘normale arbeidsduur’, het aantal uren dat in de sector als voltijds geldt.

De komende tijd zal het kabinet de gevolgen van voorstel zorgvuldig in kaart gaan brengen en in gesprek treden met diverse sociale partners om tot een voorstel te komen waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de voorgenomen wijziging.

Stukloon

De Wet minimumloon bevat een stukloonregeling. Deze betaalwijze kom onder andere voor in de agrarische sector, de schoonmaaksector en bij pakket- en postbezorging. Als arbeidsduur wordt dan aangemerkt: de tijd, die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid. De werkgever dient een norm vast te stellen op basis waarvan redelijkerwijs het minimumloon verdiend kan worden. In de praktijk schept de stukloonregeling onduidelijkheid voor werkgever en werknemer en is de handhaving lastig. Het kabinet wil daarom dat bij stukloonbetalingen voortaan ook onverkort het minimumloon wordt gehanteerd. Een werkgever kan nog steeds op basis van stukloon betalen, maar hij moet de werknemer dan wel minstens het wettelijk minimumloon betalen.

Staatsblad

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven dat hij de wijzigingen van de Wet Minimumloon per 1 juli 2017 wil laten ingaan. Hiervoor dient het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Raad van State gestuurd te worden voor advies. Vervolgens kan het wetsvoorstel dit najaar aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Als daarna ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, kan volgens de minister de wetswijziging uiterlijk in april 2017 worden gepubliceerd in het Staatsblad. Ingang per 1 juli 2017 wordt hierdoor mogelijk.

Bron: XpertHR