Aanvragen NOW kan vanaf 6 april!

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Via deze regeling kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. U ontvangt dan een voorschot van het UWV zodat u uw werknemers gewoon door kunt betalen. Deze tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals drie maanden. WW-rechten van de werknemers zullen in tegenstelling tot de werktijdverkorting niet worden gebruikt.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzet daling gedurende drie maanden tot een maximum van 90 procent van de loonsom.
Als u omzet met 100 procent is gedaald ontvangt u de maximale tegemoetkoming van 90 procent. Bij een omzetverlies van 50 procent is dit 45 procent van de loonsom.
Om de hoogte van uw omzetverlies te bepalen moet u de omzet van 2019 delen door vier. Dit moet u dan vergelijken met uw omzet in de maanden maart tot en met mei. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Blijkt het achteraf dat uw omzet daling hoger of lager was dan wordt er een nabetaling of naheffing gedaan.

Loonsom

Om de hoogte van de loonsom te bepalen wordt er door het UWV gekeken naar de loonaangifte van januari bij de belastingdienst. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen vaste werknemers en flexwerkers. U ontvangt dus ook subsidie voor flexwerkers.
Bij de totale loonsom wordt 30% opslag gerekend voor werkgeverslasten zoals pensioen en vakantiegeld. Let op! Er geldt een maximumsalaris van € 9.538,- per maand. Boven dit bedrag wordt er geen compensatie uitgekeerd.

Rekenvoorbeelden

Omzetdaling

Omzet per maand voorbeeld B.V. in 2019: € 50.000
Omzet per jaar Voorbeeld B.V. in 2019: 12 x 50.000 = € 600.000

Omzet per maand Voorbeeld B.V. in de periode maart tot en met mei 2020: € 37.500
Omzet in periode maart tot en met mei 2020: 37.500 x 3 = € 112.500

Omzet 2019 per kwartaal 600.000 /4 = € 150.000
150.000 – 112.500 = € 37.500
Dit is een omzetdaling van 25 procent

Voorschot

0,25 (omzetdaling) x € 180.000 (loonsom) x 3 (periode van 3 maanden) x 1,3 (30% opslag voor werkgeverslasten) x 0,9 =  € 157.950

Het voorschot bedraagt 80% dus in dit geval ontvangt de werkgever een voorschot van
€ 126.360

Voorwaarden

Aan deelname aan de regeling zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen – een tweetal belangrijke voorwaarden verbonden: de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken. Er worden immers minder mensen doorbetaald of de hoogte van de loonsom neerwaarts bijgesteld, dus neemt ook de tegemoetkoming in de loonkosten af.
Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Dit heeft tevens het effect dat werkgevers van werknemers met een flexibel contract worden gestimuleerd om het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Wordt ervoor gekozen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.

Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Uitgangspunt van de NOW is dat via deze regeling zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen. Om die reden wordt van de werkgever verlangd zich er bij de aanvraag van de NOW aan te committeren, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt. Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.

Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Bron: Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Tegemoetkoming aanvragen

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april a.s uit te voeren. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een voorschot van 80% op het bedrag dat is gebaseerd op uw omzetverlies in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt binnen twee tot vier weken uitgekeerd. Let op! U kunt tot uiterlijk 31 mei 2020 aanvraag doen voor de NOW.

Na afloop van de subsidie moet u binnen 24 weken een vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen.

Natuurlijk kunnen wij u met de aanvraag van de NOW ook van dienst zijn. Neemt u in dat geval contact op met uw vaste contactpersoon. Wij vragen u wel om zoveel mogelijk uw vragen per email te stellen, omdat onze telefonische bereikbaarheid iets minder is dan normaal vanwege het thuiswerken van de meeste collega’s.

Loonaangifte maart

Om te zorgen dat het UWV tijdig over de juiste informatie beschikt zal NVE Salaris volgende week de loonaangifte maart in dienen.